Overheden komen voor steeds complexere uitdagingen te staan. Er worden samenwerkingen aangegaan tussen publieke en private organisaties om gezamenlijk meer te kunnen bereiken, ook wel collaboratief governance genoemd. In dit onderzoek wordt er gekeken naar het effect van succesfactoren van collaboratief governance op houdingen tegenover verandering van medewerkers, specifiek in de publieke sector. De succesfactoren uit dit onderzoek zijn; vertrouwen, toewijding tot proces en gedeeld begrip. Samenwerkingsverbanden brengen voor zowel organisaties als voor medewerkers verandering en uitdagingen met zich mee. Binnen veranderingen spelen medewerkers een cruciale rol bij het al dan niet doen slagen van een verandering. Hiervoor is het van belang om zicht te krijgen op de houding van medewerkers tegenover de verandering. Dit onderzoek bevat de volgende vier houdingen: gereedheid tot verandering, toewijding aan verandering, openheid tot verandering en cynisme tegenover verandering. De succesfactoren en houdingen tegenover verandering zijn in één probleemstelling gestoken tot: “Wat is het effect van de succesfactoren van collaboratief governance op de houding tegenover verandering van medewerkers in de publieke sector?”. Eerst is er een literatuuronderzoek gedaan naar relaties tussen de drie succesfactoren van collaboratief governance en de vier houdingen tegenover verandering. Vervolgens zijn deze relaties door middel van een kwantitatief onderzoek getoetst in het governance netwerk van PROOF Adviseurs. Dit heeft plaatsgevonden in de vorm van een onlinesurvey. De survey is ingevuld door medewerkers van publieke organisaties die betrokken zijn bij een of meerdere samenwerkingsverbanden, kenmerkend voor collaboratief governance (n=125). Uit de resultaten is gebleken dat vertrouwen en toewijding tot proces het meeste effect hebben op de vier houdingen tegenover verandering. Daarnaast heeft niet elke succesfactor eenzelfde effect op de houdingen tegenover verandering en soms ook afwijkend van de hypothesen. Aan PROOF Adviseurs en governance netwerken wordt aanbevolen om te waarborgen dat er binnen samenwerkingsverbanden van publieke organisaties altijd sprake is van vertrouwen of toewijding tot proces. Beide succesfactoren zijn opzichzelfstaand cruciaal voor het effect op de houdingen tegenover verandering. Er wordt aanbevolen om interacties te intensiveren en procedures transparant te maken om zo tot meer vertrouwen en toewijding tot proces te komen.

, , , , , ,
Dr. Nele Cannaerts, Prof. dr. Laura den Dulk
hdl.handle.net/2105/66405
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Emma van Oosten. (2022, July 27). “Samen naar succesvolle verandering”. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66405