In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken van medewerkers in Veiligheidsregio Haaglanden in het kader van het hybride werken en hoe kan dit verklaard worden? In dit exploratieve onderzoek is de keuze in de gemeten factoren gebaseerd op de zelfdeterminatie theorie. Factoren die gelinkt kunnen worden aan autonomie, competentie en verbinding zijn meegenomen in dit onderzoek. Dit is gedaan zodat het onderzoek haalbaar werd. Dit zijn de volgende factoren: professionele isolatie, sociale isolatie, ervaringen uit coronatijd, tijdruimtelijke autonomie, zorgtaken, thuiswerkplek, voorkeur voor segmentatie, steun van leidinggevende, steun van collega’s en steun van de organisatie. Er is data verzameld door middel van een vragenlijst. Vervolgens hebben er een aantal aanvullende interviews plaatsgevonden. De data zijn geanalyseerd door middel van regressieanalyses en coderingsmethodes. De analyses hebben geleid tot een aantal conclusies. De ervaring met thuiswerken in coronatijd en tijdruimtelijke autonomie blijken invloed te hebben op de mate van thuiswerken. De interviews illustreren daarnaast dat de thuiswerkplek, professionele isolatie, sociale isolatie, steun vanuit leidinggevende, steun van collega’s en steun van de organisatie ook invloed hebben op de mate van thuiswerken. De invloed van zorgtaken lijkt het tweesnijdend zwaard van thuiswerken te zijn. Verder bleek uit de interviews dat het hebben van veel reistijd (en de daar bijhorende kosten) en het willen bereiken of behouden van werkprivé balans een rol lijkt te spelen in de mate van thuiswerken. De verklaring voor de relatie tussen tijdruimtelijke autonomie en de mate van thuiswerken is dat men kantoordagen kiest op basis van het willen spreken van mensen of het hebben van fysieke afspraken. Wanneer zij minder interactie met collega’s nodig hebben zullen zij minder op kantoor aanwezig zijn. Daarnaast is men in sommige gevallen afhankelijk van piketfuncties. De verklaring voor de relatie tussen de ervaring met thuiswerken in coronatijd en de mate van thuiswerken is dat men blijft werken op de manier die als prettig wordt ervaren wanneer er geen maximum of minimum aan thuiswerken wordt aangegeven. De conclusies zijn in hoofdstuk 4 uitgebreider omschreven en gekoppeld aan theorie. 5 De bevindingen hebben tot de volgende aanbevelingen geleid: 1. Geef een duidelijke richting aan voor het hybride werken en handel hiernaar 2. Verander de cultuur van zichtbaarheid 3. Herzie kantoorfaciliteiten De uitwerkingen van deze aanbevelingen zijn beschreven aan het eind van hoofdstuk 5.