Doel Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop leiderschapsgedragingen van afdelingshoofden bij Doc-Direkt bijdragen aan het doorgeven van de kernwaarden van de organisatie aan hun medewerkers. Dit om aanbevelingen te kunnen doen over leiderschapsgedragingen om de kernwaarden nog sterker uit te dragen, in het perspectief van de organisatieontwikkeling van Doc-Direkt. Om dit doel te kunnen realiseren is er een literatuuronderzoek gedaan en empirisch onderzoek uitgevoerd om zodoende de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Hoe dragen leiderschapsgedragingen bij aan het doorgeven van kernwaarden binnen Doc-Direkt? In dit onderzoek zijn leiderschapsgedragingen opgesplitst in drie dimensies: de manier van contact inrichten, de mate van toezicht houden en de manier waarop taken verdeeld worden. Theorie In het literatuuronderzoek is ten eerste het concept organisatiecultuur uiteengezet en onderzocht welke rol kernwaarden hierin hebben, in de context van organisatieontwikkeling. Vervolgens is ingegaan op het belang van leiderschap bij organisatieontwikkelingen en bij organisatieculturen van organisaties. Daarna zijn diverse leiderschapsgedragingen onderzocht in de bovenstaande dimensies. Ten slotte zijn gewenste leiderschapsgedragingen onderzocht welke bijdragen aan het sterk doorgeven van kernwaarden aan medewerkers in organisaties. Methode Om de empirische resultaten te verkrijgen, is binnen Doc-Direkt een vergelijkende casestudy uitgevoerd, met een kwalitatieve onderzoeksmethode. Er zijn 15 semigestructureerde interviews afgenomen bij afdelingshoofden en teamleiders in de organisatie en twee gesprekken gehouden met medewerkers. De vergelijkende casestudy bestaat uit de drie uitvoerende afdelingen van Doc-Direkt: het beheren, het bewerken van papier en het verlenen van digitale diensten en producten. De onderzochte kernwaarden zijn klantgerichtheid, professionaliteit, betrouwbaarheid en respectvol met elkaar omgaan. Aanbevelingen Uit dit onderzoek komen drie aanbevelingen naar voren. Allereerst wordt aanbevolen aan leiders om gebruik te maken van de kennis en kunde van hun middenmanagement door hun rol te vergroten. Teamleiders vervullen een belangrijke rol in de organisatie, omdat ze fungeren als schakel tussen het management en de werkvloer. Door deze groep actief deel te laten nemen in overleggen en hun inbreng mee te nemen in plannen en taken kan de organisatie samen groeien. Ten tweede wordt aanbevolen om de huidige kernwaarden praktischer in te vullen. Dit kan door het toekennen van duidelijke definities en door ze, in samenwerking met teamleiders, te koppelen aan de afdelingen en werkvloer. Ook dit vraagt een samenwerking tussen afdelingshoofd en teamleider. Ten slotte zou het organisatiegevoel bij medewerkers op afdelingen kunnen worden versterkt door de werkvloer met de buitenwereld te verbinden. Dit kunnen leiders doen door bijvoorbeeld werkbezoeken te regelen van klanten bij Doc-Direkt. Zo ervaren medewerkers en teamleiders wat de impact is van hun werk en wat hun rol hierin is. Conclusie Uit dit onderzoek blijkt dat meerdere persoonlijk en interactieve contactmomenten tussen de leider en medewerkers bijdragen aan alle vier de kernwaarden. De mogelijkheid om taken vorm te geven draagt vooral bij aan het doorgeven van klantgerichtheid, professionaliteit en klantgerichtheid. Bij respectvol met elkaar omgaan draagt dit zowel positief als negatief bij, waarbij geen zicht op elkaars werkzaamheden de waarde minder doorgeeft en de waardering voor de deskundigheid van medewerkers de waarde sterker doorgeeft. Toezicht te houden door ondersteuning te bieden aan medewerkers, door vragen te beantwoorden en onderling in gesprek te gaan over de voortgang.

Dr. Koen Migchelbrink, Prof. dr. Sandra van Thiel
hdl.handle.net/2105/66445
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Karin Simon. (2022, August 4). Leiderschap en kernwaarden. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66445