In 2018 presenteerde de minister van Rechtsbescherming plannen om het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand te herzien, waarbij laagdrempelige, effectieve en integrale geschiloplossing centraal staan. De pilot Samen Recht Vinden (SRV) hoopt een bijdrage te leveren aan deze stelselherziening. Het is echter nog onduidelijk welke prikkels en belemmeringen de bij het project betrokken partijen ervaren. Daarom evalueert dit onderzoek de integrale geschiloplossing binnen SRV aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke lessen op het gebied van stimulansen en barrières vallen te trekken uit cases van integrale geschiloplossing binnen SRV?’. Op basis van de integrale zorg-theorie uit de gezondheidssector is een checklist opgesteld met vereisten voor succesvolle integrale geschiloplossing. Vervolgens is een kwalitatieve casestudie verricht naar vier zaken van SRV middels een documentanalyse en interviews met betrokken partijen. Een groot aantal van de vereisten blijkt aanwezig in de praktijk van SRV. Daarentegen bestaan ook barrières in de vorm van padafhankelijkheid, de organisatiecultuur bij betrokken instanties en meningsverschillen over wat optimale dienstverlening inhoudt. Bovendien spelen onderlinge relaties een belangrijke rol. Factoren als vertrouwen, een persoonlijke klik en een direct contactpersoon voor SRV kunnen daarom aan het model worden toegevoegd. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een aanbeveling aan SRV om het netwerk van relaties verder uit te breiden en om in te zetten op een goede eerste kennismaking met instanties. Daarnaast kan aan het begin van een traject aandacht worden besteed aan het vaststellen van een concreet doel, om zo meningsverschillen later in het proces te voorkomen. Omdat in dit onderzoek vooral culturele en structurele barrières naar voren kwamen, kan vervolgonderzoek zich richten op financiële prikkels. Ook is meer onderzoek nodig naar de verhouding tussen integrale geschiloplossing en de tevredenheid over het proces.