Per januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. Deze code is een richtinggevend en levend document voor de zorgsector en kan door organisaties als instrument gebruikt worden om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. Brancheorganisatie InEen heeft de code niet ondertekend, maar ziet wel graag dat leden de code gebruiken bij de inrichting van de governance. De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: “Hoe kan InEen het gebruik van de Governancecode Zorg door leden het beste stimuleren?”. Met behulp van mixed method onderzoek wordt gepoogd deze vraag te beantwoorden. Door middel van een survey en semigestructureerde interviews zijn de motieven van leden om, al dan niet, de gedragscode te gebruiken, bevraagd en achterhaald. Deze zijn vervolgens vergeleken met motieven uit bestaande wetenschappelijke literatuur over de adoptie van gedragscodes. De empirische bevindingen van het onderzoek laten zien dat de belangrijkste motieven voor leden om de governancecode te gebruiken zijn omdat het de professionaliseringsgraad van de organisatie vergroot, omdat het gebruikt kan worden als kapstok om de governancestructuur in te richten en toetsbaar te maken en om de integriteit binnen de organisaties te vergroten. De belangrijkste redenen die organisaties benoemden om de code niet te gebruiken is omdat zij de governancestructuur al voor langere tijd op de juiste wijze vast hebben gelegd en de meerwaarde van de code niet zien. Een andere reden was met name voor kleinere organisaties dat het veel tijd, energie en geld kost waar zij niet altijd over beschikken. Op basis van dit onderzoek valt te concluderen dat InEen hun leden het beste kan stimuleren om gebruik te maken van de Governancecode Zorg door het toepasbaar te maken voor hen. Aan de hand van informatievoorziening, het organiseren van themabijeenkomsten en het delen van casuïstiek krijgen leden praktische handvatten aangereikt waarmee zij aan de slag kunnen gaan. In een later stadium kan de brancheorganisatie ook gaan kijken naar eventuele verplichtstelling van de code via het lidmaatschap.

Prof. dr. S. van Thiel, Prof. dr. M. van der Steen
hdl.handle.net/2105/66462
Public Administration
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Caitlin Dekkers. (2022, August 7). Aan de slag met de Governancecode Zorg in de eerste lijn. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/66462