Voor dit afstudeeronderzoek heeft het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gefungeerd als opdrachtgever en een onderzoeksvraag uit het programma beschikbaar gesteld. Het NPRZ is in 2011 opgericht als gebiedsprogramma om de sociaaleconomische problemen in Rotterdam-Zuid aan te pakken. Hierbij wordt veelal ingezet op nieuwe interventies die bestaande processen kunnen doorbreken. De programmaleiding heeft het vermoeden dat de resultaten van het programma verbeterd kunnen worden als huisartsen (beter) aangehaakt zouden zijn in dit gebiedsprogramma. Om te bekijken of deze onderzoeksvraag geschikt is voor een MCD-afstudeerscriptie is eerst vooronderzoek gedaan. In dit vooronderzoek is geconstateerd dat gebiedsontwikkeling en gezondheidszorg op nationaal niveau twee compleet gescheiden domeinen zijn die beleidsmatig weinig invloed op elkaar hebben. Hierbij is ook geconstateerd dat beide domeinen zich richten op dezelfde maatschappelijke problematiek. In 2022 is een stap gezet om verbinding te leggen tussen deze beleidsterreinen middels de vaststelling van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hierin uit het Rijk de ambitie om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden te verbeteren. Deze aandacht voor het ontwikkelen van de sociale ruimte, tegelijk met de ontwikkeling van de fysieke ruimte, is een stap die past in de totale ontwikkeling van gebiedsontwikkeling als vakgebied. Na een periode waarin Rijk en gemeenten weinig aandacht hadden voor de leefbaarheid in kwetsbare wijken lijkt er nu sprake van een opleving. De komst van gebiedsprogramma’s zijn hier onderdeel van (Van der Velde & Can, 2022).

, , , , , , , , , , , , , ,
Minardo, G. (Giuliano)
hdl.handle.net/2105/70578
Institute for Housing and Urban Development Studies

Bergh, E. van den (Erlijne). (2024, January). Gebiedsontwikkeling en de huisarts. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/70578