De beroepspraktijk van docenten in het voortgezet onderwijs is ingewikkelder geworden door fundamentele spanningsvelden omtrent de veranderende eisen van het leraarschap, de verschillende onderwijs-pedagogische opvattingen en de betwistbaarheid van het handelen. Als gevolg van deze spanningen zien we op scholen de invoering van het werken in teams. Echter, de kwesties waarmee docententeams worden geconfronteerd, vragen om verdergaande professionele ontwikkeling en samenwerking tussen docenten. Om goed te kunnen functioneren als docententeam, is het noodzakelijk te achterhalen wat ervoor zorgt dat een docententeam presteert. Het doel van dit onderzoek is daarom een antwoord krijgen op de vraag: Welke factoren verklaren de prestaties van docententeams in het voortgezet onderwijs? Teneinde deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn middels interviews, surveys en een observatie onder docenten van een middelbare school gegevens verzameld over zeventien factoren, die volgens een literatuurstudie invloed hebben op de gepercipieerde teamprestatie van docenten. Uit de resultaten is gebleken dat een vijftal factoren de grootste samenhang vertonen met de gepercipieerde teamprestatie van docententeams: doelgerichte samenwerking, teamleiderschap, open communicatie, team entitativity en heterogeniteit van persoonlijkheden. Uit de multipele regressie analyses is gebleken dat door de relatief lage n-waarden geen van de factoren een significante invloed heeft op de gepercipieerde teamprestatie van docententeams. Wanneer niet rekening wordt gehouden met de significantie, maar vooral wordt gekeken naar de sterkte van de effecten, kan na statistische en kwalitatieve bevestiging geconcludeerd worden dat twee factoren een positieve invloed hebben op de gepercipieerde teamprestatie van docententeams: heterogeniteit van persoonlijkheden en teamleiderschap. Dit betekent dat hoe diverser een team is in de persoonlijkheden van de docenten, en hoe meer het team flexibel is in het uitvoeren van teamtaken en zelfstandig is in het coördineren van deze taken, hoe hoger het team zijn prestatie waardeert. Op basis van deze resultaten wordt aanbevolen om 1) de heterogeniteit in interne discussies onder alle docenten binnen een sectie te stimuleren middels open communicatievormen, 2) teamleiderschap in de bijeenkomsten faciliteren door een groepsleider aan te stellen en 3) als school te reflecteren op welke manier van communiceren en samenwerken voor ieder afzonderlijk team het meest effectief en efficiënt is.

Additional Metadata
Thesis Advisor Prof.dr. A.J. Steijn, A.L. van Zijl, MSc.
Persistent URL hdl.handle.net/2105/51197
Series Public Administration
Citation
Staak, Jordan van der. (2020, January 31). Sterke teams op school. Public Administration. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/51197